360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
BİRİMLER

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Birim Müdürü : Veli AĞIRTOPÇU
Müdürlük Eposta : malihizmetler@yahyali.bel.tr
Müdürlük Telefon : (352) 6113027 Dahili : 120
Müdürlük Adresi : Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi Yahyalı/KAYSERİ
YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 :
Bu yönetmeliğin amacı YAHYALI Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 :
Bu yönetmelik, YAHYALI Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nün
kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim statüsü ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Hukuki dayanak
MADDE 3 :
Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar
MADDE 4 :
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : YAHYALI Belediyesini,
b) Başkan (Üst Yönetici) : YAHYALI Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen YAHYALI Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Bütçe : Belediye Bütçesi, Mali hesap yılı içinde Gelir-Gider,
Cari ve Yatırım harcamalarının tahmininidir.
d) Kesin Hesap : Yılsonu itibari ile hesapların tutturulmasını,
e) Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
f) Müdür : Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, kendisine verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere kullanan kişi,
g) Şef : Mali Hizmetler Müdürlüğünde kadrolu şefi,
ğ) Personel : Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim mensuplarını,

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş
MADDE 5 :
Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak YAHYALI Belediye Meclisince kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 6 :
1- Mali Hizmetler Müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Muhasebeci, Şef, Tahsildar,
VHKİ ve büro personelinden oluşur.
2- Müdürlüğe bağlı olarak Muhasebe birimi ile Gelir Birimi olmak üzere iki birim bulunmaktadır.
3- Birimlerin sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri
MADDE 7:
Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
a) Mali Hizmetler Müdürü :
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 :
Mali Hizmetler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Mali Hizmetler Müdürünün Görevleri:
Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler
müdürüdür. Mali hizmetler müdürü;
1) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
2) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
3) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
4) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
5) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
6) Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.
7) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.
8) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.
9) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
10) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
11) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
12) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
13) Personeli arasında gerektiğinde yazılı görev dağılımı yapar.
14) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
15) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
16) Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesini, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesini sağlar.
17) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlar.
18) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir veya gönderir.
19) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler.
20) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir.
21) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapar.
22) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.
23) Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetler veya mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini ister.
24) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalar.
b) Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları :
Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.
Birim müdürü;
1) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
2) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
3) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
4) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
5) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
6) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,
7) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
8) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan,
9) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
10) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
11) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
12) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden
hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,
13) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre
kontrol etmekten,
14) Hesabını kendinden sonra gelen Müdüre devretmek, devredilen hesabı
devralmaktan,
15) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

Müdürlüğe bağlı Birimler, bürolar ve görevleri
MADDE 9 :
(1) Birim yetkilileri, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde
kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Muhasebe Birimi :
Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının tutulması, giderlerin
ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.
Muhasebe Biriminin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını
sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
2) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
3) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
4) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak Bütçe Hazırlama Rehberini, belge ve cetveller ile gerekli dokümanları Üst yöneticinin Harcama Birimlerine göndereceği Bütçe Çağrısı yazısına ekleyerek ilgili birimlere göndermek.
5) Harcama birimlerinden gelen bütçe tekliflerini ve performans programlarını kayıtlara geçirerek Hazırlık Bütçesini oluşturmak.
6) Yapılan Hazırlık Bütçesini Mali Hizmetler Müdürü ile birlikte diğer Harcama birimi temsilcileri ile görüşerek İdarenin bütçe hazırlanmasında ilgili kanunları, yönetmelikleri dikkate alarak Üst Yöneticinin belirleyeceği Belediyenin bütçesini yapmak.
7) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
8) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
9) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin yapacağı faaliyet raporu için Harcama birimlerine istenilen dokümanları temin etmek.
10) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini Harcama birimleri ile birlikte düzenlemek.
11) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Mali Hizmetler
Müdürü aracılığı ile Harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak.
12) Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek, ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek,
13) Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
14) Müdürlükler tarafından yapılacak olan doğrudan temin usulü ile yapılacak harcamaların takip edilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
15) Belediye’nin üst Mer’i mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin
Sayıştay'a verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak,
16) Belediye’nin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle raporların hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını sağlamak,
17) İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin istenen evrak ve ilgili hesapların verilmesini sağlamak,
18) Onaylanan yılsonu kesin hesabını ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde
Sayıştay’a ve diğer ilgili kamu idarelerine intikalini sağlamak,
19) Gider hesaplarının takip ve kontrol edilmesini, harcamaların bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlamak,
20) Belediye’nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
21) Muhtaç asker ailelerine ödeme yapmak. Yapılan ödemelerin düzenli olmasını ve ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak.
22) Ödeme evraklarının (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
23) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,
24) Belediye'nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak,
25) Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi haklarının ödemelerini zamanında yapılmasını sağlamak,
26) Emekliliği hak edenlerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak,
27) Belediye’deki mali mevzuat ile ilgili konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,
28) Muhasebe İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
29) Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,
30) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
31) Bankalardaki Belediyenin hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak,
32) Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak,
33) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
b) Gelir Birimi :
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir. Tahakkuk Bürosu ve Tahsil ve İcra Takip Bürolarından oluşur. Gelir Birimine bağlı büroların görevleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Tahakkuk Bürosu :
a) Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanuna göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanuna göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin Çevre Temizlik Vergilerini tarh ve tahakkukunu yapmak,
c) Emlak, Ç.T.V ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına
işlemek,
ç) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
d) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12–16 mad. İstinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
e) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29–33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
f) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh
ve tahakkuk ettirmek,
g) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla ilgili harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82.madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve tahakkuk ettirmek.
ğ) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. İstinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak.
h) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.
ı) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek.
i) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince
Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı V.U. kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
j) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.
k) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek.
2) Tahsil ve İcra Takip Bürosu:
a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu
tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vb. vergi ve harçların tahsilâtlarını yapmak,
b) 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40, 41 ve 42inci maddelerine göre Fen İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilatını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü’ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak.
c) 1608,5326 ve 5259 sayılı yasalara istinaden Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen ve Belediye Encümenince onaylandıktan sonra karar ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ alındısıyla birlikte müdürlüğümüze zimmetli olarak gönderilen para cezası zabıtlarının ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak.
ç) Fen İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerince gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtını yapmak. Süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine haciz işlemi takibi yapmak.
d) Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envalerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekûnları alınıp
Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak.
e) Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,
f) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak.
g) Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
ğ) Tahsilat kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,
h) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
ı) Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât
takiplerini kontrol etmek,
i) Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,
j) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
k) Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,
l) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
m) Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
n) Borçlu mükelleflerin tapu kaydına haciz konulmasını, ödeme yapılması durumunda konulan haczin kaldırılmasını sağlamak.
o) İcra Müdürlüklerince yapılan satışlara münadi görevlendirilmek, karşılığında tellaliye tahsilatı yapmak,
ö) P.T.T ve Banka hesaplarına yatırılan vergilerin tahsilatını yaparak mükelleflerin hesaplarına işlemek,
p) Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme yapılması için Muhasebe Şefliğine göndermek,
r) Teminatların çözümü ve geri iadesini sağlamak,
s) İlgili müdürlükler ile ilgili Kurumlardan gelen evrakların cevaplandırılmasını sağlamak,
?) Tıbbı Atık sözleşmelerinin yapılarak tahsilatlarını sağlamak,
t) Mıntıka dışında bulunan mükelleflerin adreslerinin tespit ederek, evrakın
tebligatını sağlamak,
u) Diğer Belediyelerden gelen evrakların tebligatlarının ve tahsilatlarının yapılmasını sağlamak,
c) Memurların görev yetki ve sorumlulukları:
Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar,
tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin ?crası, ??birliği ve Koordinasyon Hizmetlerin icrası
MADDE 10 :
Mali Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü :
Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenir, Müdür evrakları ilgili Birimlere
(Şefliklere) havale eder, havale edilen evraklar zimmet defterine kaydedilerek ilgili birimlere verilir.
b) Görevin planlanması :
Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve ilgili Birim Şefi tarafından
düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası :
Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11:
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi i?birliği ve koordinasyon
a) Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Mali Hizmetler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.
ç) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kurulu?larla koordinasyon :
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin Müdürlük içi denetim
MADDE 12:
a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
b) Mali Hizmetler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek
gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel özlük dosyaları
MADDE 13 :
Özlük Dosyasının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde,
kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyası başlıca dayanaktır. Bu dosyalar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce saklanır.
Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin cezaları
MADDE 14 :
Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 15-
İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
Madde 16-
Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17-
Bu yönetmelik hükümlerini Yahyalı Belediye Başkanı yürütür.
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör