360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
BİRİMLER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü

Birim Müdür Vekili : Salih BALCI
Müdürlük Eposta  : insankaynaklari@yahyali.bel.tr
Müdürlük Telefon :  (352) 6113007  Dahili : 129
Müdürlük Adresi   :  Seydili Mahallesi  Kayseri Caddesi Yahyalı/KAYSERİ
YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE  1-  Bu  yönetmeliğin  amacı,  Yahyalı  Belediyesi  İnsan  Kaynakları  ve
Eğitim Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE  2-  Bu   yönetmelik  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü’ndeki
personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer
ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye : Yahyalı Belediyesini,
Başkanlık  : Yahyalı Belediye Başkanlığını,
Müdürlük  : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
Personel : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Müdür, İnsan Kaynakları
Birimi ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

Bağlılık
MADDE 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya
görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7 –
1- Yahyalı Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
2- Yahyalı Belediyesi personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
3- Yahyalı Belediyesi teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
4-  İşe  ve  ihtiyaca  uygun  personelin  özelliklerini  belirlemek,  gelen  adayların içinden seçim yapmak, işe başlatılma işlemlerini yürütmek ve ilgili makamların onayına sunmak,
5- Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek,
6- Bütün personelin özlük dosyalarını muhafaza etmek,
7- Personelin sosyal güvenlik kuruluşlarıyla irtibatını sağlamak,
8- Personelin izin, istifa, emeklilik işlemlerini yapmak,
9- Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
10- Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yapmak,
11- Mevzuat gereğince personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,
12- Kadro değişiklik, iptal ve ihdas kadro cetvelini hazırlamak,
13- Personele görev alanı ile ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
14- Müdürlüğün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,

Müdürlük Yetkisi
MADDE 8 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan
görevleri  ve  5393  sayılı  Belediye  Kanununa  dayanarak  Belediye  Başkanınca  kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen
ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10 –
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder
2- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
4-  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü  ile  diğer  müdürlükler  arasında koordinasyonu sağlar.
5- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
6-  İnsan  Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü  yukarıda sayılan  görevleri  ve 5393
Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

İnsan Kaynakları Biriminin Görevleri
MADDE 11-
1- Personel ile ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,
2- Memur personelin terfileri ve intibakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
3- Kadro iptal ve ihdaslarla ilgili Meclise teklif yazılarını hazırlamak
4- Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin işlemlerini yapmak ve takip etmek,
5- Memur personelin hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak, hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak,
6-  Memur  personelin  emeklilik,  hizmet  ihyası,  borçlanma,  toptan  ödeme  ve kesenek iadesi ile ilgili işlemleri yapmak,
7- Çalışan  personelle ilgili  mahkeme aşamalarını  izlemek ve sonuçlarını  tescil etmek,
8- Personelin kimlik kartı işlemlerini yapmak.
9- İlk defa devlet memurluğuna atanacaklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10- Kurum içi ve kurum dışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri yapmak,
12- Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekâlet görevi ile ilgili işleri yapmak,
13- Her yıl özel hizmet tazminatı ve yan ödeme alan personelin kadro unvanları doğrultusunda ilgili merciden vize almak,
14-  1.,  2.  ve  3.  dereceli  kadrolardaki  memurların  hususi  pasaport  işlemlerinin yapılması.
15- Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) alınmasının sağlanması.
16- Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin SGK’ya bildirilmesi.
17- Özlük dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek,
18- Zorunlu ücretsiz stajını yapacak olan yüksekokul öğrencilerine belediyemizde staj imkanı sağlamak, staj yerlerini belirlemek ve okullarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,
19- Memur Sendikaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
20- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
21- 5393 sayılı yasanın 49.maddesine göre kurumumuzda görev yapan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yapmak,
22- İşçilerin işe alınması ile ilgili işlemleri yapmak.
23- İşçi personelin izin işleri, SGK ile ilgili tüm işlemlerini yürütmek,
24- TİS’e esas olacak ön çalışmaları yürütmek,
25- İşçi personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek,
26- Emekliliği dolan işçi personelle ilgili yazışmaları yapmak,
27- Çalışan personelin performansının artırılması için müdürlüklerden gelen eğitim seminerleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
28-  Başkanlıktan  ve  Müdürlüklerden  gelen  talepler  doğrultusunda  yılık  eğitim program taslaklarını hazırlamak,
29-  Belediyemiz  müdürlüklerinde  görevli  tüm  personellerin  maaş  işlemlerini
yapmak.

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 12-
Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve
kendilerine  tevdi  edilen  işleri  mevzuata  uygun  ve  tam  olarak  zamanında  yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde  13-  İşbu  yönetmelikte  hüküm  bulunmayan  hallerde  yürürlükteki  ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
Yürürlük
Madde  14-  Bu  yönetmelik  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  23.  maddesi doğrultusunda,  Belediye  Meclisinin  kabulü  ve Mülki  İdare Amirine gönderildiği  tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini Yahyalı Belediye Başkanı yürütür.
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör