360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
BİRİMLER

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Birim Müdür Vekili: Ali UYAR
Müdürlük Eposta: imarsehircilik@yahyali.bel.tr
Müdürlük Telefon: (352) 6113007 Dahili:147
Adres: Seydili Mh. Kayseri Cd. Yahyalı/KAYSERİ
YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1-    AMAÇ VE KAPSAM:
    Bu yönetmelik, Kayseri Yahyalı Belediyesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirtir.

MADDE 2-     MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:
    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci maddesine dayanılarak kurulmuş olup, Belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

MADDE 3-     KURULUŞ
Müdürlük; Şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi, 3 adet harita teknikeri, inşaat teknisyeni ve 1 adet büro hizmetlisi olmak üzere müdür ve 7 adet teknik hizmetler sınıfı personelden oluşur.

MADDE 4-    MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak imar planlarının yapılması, yaptırılması ıslah imar planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması, yaptırılması, imar durumu tanzimi, istikamet rölevesi ve kot kesit tanzimi, su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi, mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin tasdiki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi tanzimi, asansör yönetmeliğine göre asansör işletme ruhsatı tanzimi ve onaylanması yukarıdaki işlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi, harçların tahakkuku ve tahsili, ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespiti yapı tatil zabtı tutulması, 3194 ve 2960 sayılı kanunlar çerçevesinde uygulama yapılması, Encümene sevk edilerek para cezası veya yıkım kararlarının çıkartılması bunların ilgililerine tebliği, yıkım kararlarının uygulanması, para cezalarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, imar çapı hazırlanması, 3194 sayılı imar kanununun 15,16,17 ve 18. Madde uygulamalarına ilişkin kontrollerin yapılması, Yahyalı Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı Plan hükümleri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, plan notları ve lejantı hükümlerini, 2981 ve 3290 sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması, 2863 sayılı kanunun kapsamında eski eser uygulamalarının yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaların yapılması ve takibi, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ile kanunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin uygulanması vb, gibi  uygulama ve çalışmalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev kapsamında bulunmaktadır. 

MADDE 5-     YETKİ:
    Müdürlük,5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, Belediye başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MADDE 6-    PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

A-İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ:
a-    Müdür, birimini, Başkanlığa karşı temsil eder.
b-    Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
c-    Müdürlük harcama ve ihale yetkilisi, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
d-    Çalışma programını hazırlar ve uygulatır.
e-    Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
f-    Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
g-    İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

B- MEMURLAR    :
a-    Memurlar, İmar ve Şehircilik Müdürünün kendilerine tevdii ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak, zamanında yapmakla sorumludurlar.


MADDE 7-    EVRAK KABULU VE TESLİMİ:

Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır, verilir ya da posta yoluyla zimmet usulü gönderilir.
            
MADDE 8-    GÖREVİN PLANLANMASI:
Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

MADDE 9-    GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ    :

Müdürlük personeli, verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, süratle yapmak zorunluluğundadır.

MADDE 10-    MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ:
a-    Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.
b-    Müdürlüğe gelen tüm evraklar, müdürlük kaleminde toplanır. Konularına göre dosyalanır. Müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtımı yaptıktan sonra, zimmet defterine işlenerek ilgililere iletilmesini sağlar.
c-    Müdürlük personelinden herhangi birinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, zimmetinde bulunan evrak, dosya ve demirbaşların son durumlarını gösterir bir çizelge halinde, müdüre teslim eder. Bu işlem yapılmadan personel görevinden ayrılmaz.

MADDE 11-     DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON:
Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, müdürün ve evrakı hazırlayan ilgilinin parafı, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

MADDE 12-    GELEN VE GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEM:
a-    Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
b-    Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı verilir. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir.

MADDE 13-    DENETİM VE PERSONEL SİCİLLERİ    :
a-    İmar Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b-    Müdürlükte görev yapan personel için izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme, disiplin cezası gibi özlük işlerin takibini yapar.

MADDE 14-    GİDERLER    :
İmar Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, akaryakıt, yedek parça ve diğer giderleri her yıl belediye bütçesine koyulacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 15-    YÜRÜRLÜK    :
16 maddeden ibaret, işbu yönetmelik Yahyalı Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 16-    UYGULAMA:
Bu Yönetmeliği Yahyalı Belediye Başkanı yürütür.
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör