360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

İ L A N 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Gazibeyli Mahallesi Gözbaşı Parkında bulunan 500,52 m² kapalı ve 647,90 m² açık alanı olan Sosyal Tesisler, Restoran olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İhale 25 Ocak 2022 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye konu Sosyal Tesislerin yıllık muhammen bedeli 210.000,00-TL.(Kdv Dahil) olup, ihaleye girecek istekliler üç yıllık muhammen bedel üzerinden 21.000,00-TL. tutarındaki geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :

A) Gerçek kişilerden :

1- Kanuni ikametgâh belgesi

2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- En az iki yıl Lokanta, Restaurant vb. yeme içme hizmeti işini yaptığına dair maliye kaydı

7- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

B) Tüzel Kişilerden :

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2022 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- En az iki yıl Lokanta, Restaurant vb. yeme içme hizmeti işini yaptığına dair maliye kaydı

7- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

8- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.00’a kadar teslim edeceklerdir.

 

İlan Olunur.  13.01.2022

                                                                                 Yahyalı Belediye Başkanlığı

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör