360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda özellikleri belirtilen belediyemize ait Belden Kırma Greyder 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

Cinsi

Markası

Tipi

Şasi No

Motor No

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Greyder

XCMG

GR 180

60420010

21657557

140.000,00-TL.+Kdv

4.200,00-TL.

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İhale 29 Haziran 2021 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :

A) Gerçek Kişilerden :

1- Kanuni ikametgâh belgesi

2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

B) Tüzel Kişilerden :

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2021 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

7- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.15’e kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 16.06.2021

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör