Anasayfa DUYURULAR TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

0
0

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Fetullah, 100. Yıl ve Gazibeyli Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhaleler 14 Ağustos 2018 Salı günü saat 14.00’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 10’ar dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır
4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
A) Gerçek Kişilerden:
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 13.15’e kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 02.08.2018

Yahyalı Belediye Başkanlığı

tbb tkb