Anasayfa DUYURULAR MEZBAHA KİRALAMA İHALESİ

MEZBAHA KİRALAMA İHALESİ

0
0

İ L A N
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Fetullah Mahallesi 205 ada, 19 nolu parselde bulunan mezbaha, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle 1 yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir
3- İhale 28 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye konu Mezbahanın yıllık muhammen bedeli 15.000,00-TL. olup, ihaleye girecek istekliler 450,00-TL. tutarındaki geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :
A) Gerçek kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden :
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
7- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 09.30’a kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 15.06.2017

Yahyalı Belediye Başkanlığı

tbb tkb
Untitled-2