Anasayfa DUYURULAR KİRALIK İŞYERİ VE BAHÇE İLANI

KİRALIK İŞYERİ VE BAHÇE İLANI

0
0

1- Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Fetullah Mahallesindeki 1 adet parsel ve Seydili Mahallesi İşhanı binasındaki 1 adet işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhaleler 5 Mart 2019 Salı günü saat 14.00’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
A) Gerçek kişilerden:
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
7- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 13.15’e kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 21.02.2019

Yahyalı Belediye Başkanlığı

tbb tkb
Untitled-2