Anasayfa DUYURULAR HURDA ARAÇ SATIŞ İLANI

HURDA ARAÇ SATIŞ İLANI

0
0

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı hurdaya ayrılan aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 9 adet hurda araç, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhale 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 10.40’da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :
A) Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzin ve Lisans Belgesi.
6- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
7- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden :
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzin ve Lisans Belgesi.
6- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
7- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.00’a kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 04.07.2019

Yahyalı Belediye Başkanlığı

tbb tkb
Untitled-2